Tuna and Salmon Sashimi
Ingredients: A combination of tuna and salmon loin served raw.

A combination of tuna and salmon loin served raw.


facebook twitter pinterest google-plus